Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ DOTKNUTÝM OSOBÁM PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O PRÁVACH

Tieto informácie poskytované dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti TESMAR s.r.o., so sídlom Solivarská 125/11, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 45 602 531, DIČ: SK2023074196, IČ DPH: SK SK2023074196, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 143293/B („prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ ako predávajúci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúcich („dotknuté osoby“) týmto v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie:

1. Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť TESMAR s.r.o., so sídlom Solivarská 125/11, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 45 602 531, DIČ: SK2023074196, IČ DPH: SK SK2023074196, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 143293/B. Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese : info@wpcplastic.sk
2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom ponuky tovarov a následného uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a poskytovania súvisiacich plnení.
3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) ohľadom vlastných tovarov a služieb prevádzkovateľa podobných tovarom, ktoré dotknutá osoba už nakúpila, a službám, ktoré jej boli poskytnuté, prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke https://wpcplastic.sk v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom newslettri alebo v propagačnom e-maile alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na emailovú adresu: info@wpcplastic.sk V prípade zasielania marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch a službách prevádzkovateľa si prevádzkovateľ vyžiada súhlas so spracúvaním osobných údajov.
4. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.
5. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe. Pri zasielaní marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch a službách prevádzkovateľa je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby súhlas dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý je oprávnená osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.
6. Osobné údaje dotknutej osoby okrem prípadov výslovne uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom (§ 5 písm. q) zákona o ochrane osobných údajov). Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi internetovej stránky, správcovi serveru, externým subdodávateľom, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (§ 5 písm. ab) zákona o ochrane osobných údajov) alebo medzinárodnej organizácie (§ 5 písm. z) zákona o ochrane osobných údajov);
7. Prevádzkovateľ bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať po dobu 5 (piatich) rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a v prípade, ak nedošlo k uzavretiu žiadnej kúpnej zmluvy, tak po dobu 3 (troch) rokov od ich poskytnutia prevádzkovateľovi.
8. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.
9. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
10. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 zákona o ochrane osobných údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
11. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 zákona o ochrane osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
12. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 zákona o ochrane osobných údajov právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
13.Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
14.V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby u prevádzkovateľa, prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o príjemcoch len ak to dotknutá osoba požaduje.
15. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie súvisiacich plnení.

Prevádzkovateľ v zmysle § 27 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.